سربلندی کسانی که به خوبی به بچه ها آموزش می‌دهند به همان اندازه‌ی کسانی است که آن ها را بدنیا می‌آورند:
گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشند و
گروه نخست، راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزند